Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
CESTUSBHP.PL
Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep,
zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach
Konsumenta.

SPIS TREŚCI

 • 1 Definicje
  § 2 Kontakt ze Sprzedawcą
  § 3 Wymogi techniczne
  § 4 Zakupy w Sklepie
  § 5 Płatności
  § 6 Realizacja zamówienia
  § 7 Prawo odstąpienia od umowy
  § 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
  § 9 Reklamacje
  § 10 Dane osobowe
  § 11 Zastrzeżenia
 • 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Cestus BHP prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
www.cestusbhp.pl.
Sprzedawca – Cestus Michał Biel, przedsiębiorca prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Cestus Michał Biel, wpisany do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju
i Finansów, nr NIP 5213711294 , Brzozy-Brzeziny 13c, 05-220
Zielonka.

 • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
  1. Adres pocztowy: Brzozy-Brzeziny 13c, 05-220 Zielonka
  2. Adres e-mail: biuro@cestusbhp.pl
  3. Telefon: 505895925
 • 3 WYMOGI TECHNICZNE
  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  Urządzenie z dostępem do Internetu
  Przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies
  2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1,
  niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 • 4 ZAKUPY W SKLEPIE
 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym
  zawierają podatek VAT.
  2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się
  wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.
  3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
  4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru

oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne
do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści
i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy
Kupującym a Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży
na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

5 PŁATNOŚCI
1. Za złożone zamówienie można zapłacić:

 • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 • Za pobraniem, tj. w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 • Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. - www.bluemedia.pl)
 • Karty płatnicze i kredytowe: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.


2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy
zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu
na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie
bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 • 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
  2. Termin realizacji zamówienia wynosi czas podany przy produkcie.
  3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca
  przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
  4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym
  terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla
  towaru o najdłuższym terminie.
  5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie
  Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał
  Kupujący:
  a. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 • 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą
  za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez
  podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  a. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia
  inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego
  towaru.
  b. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba
  trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie
  ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności
  wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  c. W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych – od dnia zawarcia tej
  umowy.
  3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi
  poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2
  Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego
  oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą
  elektroniczną).
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy
  umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle
  informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy
  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta
sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni
od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta
o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie
poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Brzozy-Brzeziny 13c, 05-220 Zielonka niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin
jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające
z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym
trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu
towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie
poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania
zamówienia.

 • 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
  Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
  wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb.
  b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
  mająca krótki termin przydatności do użycia.
  c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
  na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
  otwarte po dostarczeniu.
  d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu
  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  e. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
  programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  f. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
  o prenumeratę.
  g. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
  którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
  terminu do odstąpienia od umowy.
  h. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
  jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
  przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi
  innemu niż Konsument.
 • 9 REKLAMACJE
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania
  wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub
  gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
  2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych
  w Kodeksie cywilnym:
  a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
  b. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
  d. Żądać usunięcia wady.
  3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres
  pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
  4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie
  reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia
  tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Brzozy-Brzeziny 13c, 05-220 Zielonka
  5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także
  o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
  6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail
  wskazany w § 2 Regulaminu.
  7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
  ROSZCZEŃ
  8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez
  Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
  Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady
  postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego
  działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego
  należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
  Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod
  adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
  d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 10 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas
  korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy
  i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
  3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę
  zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
  § 11 ZASTRZEŻENIA
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
  2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży
  i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu
  realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku
  polskim.
  4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem
  sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
  5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu
  nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
  6. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych,
  o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl